Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY

 

 • Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie przy ul. Lipowej 11
 • Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Referacie Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie
 • KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ZASIŁKU RODZINNEGO?

 • Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
 • W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE ZASIŁKU RODZINNEGO?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej,
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że: rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO .

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:
95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
135,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

JAK JEST WYPŁACANY ZASIŁEK RODZINNY?

Zasiłek rodzinny przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24-lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.

CO POWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY ZASIŁKU RODZINNEGO?

Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

WYMAGANE DOKUMENTY

DOKUMENTY WNIOSKODAWCY:
 

1. Uprawnieni wnioskodawcy:

 • prawny – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego,
 • faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka,
 • osoba ucząca się – akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica/ów,
 • kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu,
 • separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację,
 • rozwiedzony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka,
 • współmałżonek zaginął: aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka

DOKUMENTY DOTYCZĄCE DOCHODU

 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły- w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
 • zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o częszczaniu do szkoły wyższej- w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżleli osoba uczy się w szkole wyższej,
 • zaświadczenie/oświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach,
 • nakaz płatniczy podatku rolnego,
 • umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych,

INNE DOKUMENTY

1. Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 • wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca wnioskodawcę do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość wypłacanych alimentów.

2. Dochód utracony oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
 • utratą świadzczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

Osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu przedkładają: świadectwo pracy  oraz PIT 11, PIT 37 wraz z załącznikami, lub inny dokumenty potwierdzająe utratę dochodu,

3. Dochód uzyskany (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzykaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzykaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
 • uzykaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • uzykaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
 

4. Opłata ponoszona na członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

 • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).

5. Alimenty:

 • kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie,
 • kopia ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem.

 

Licznik odwiedzin: 151210