Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

U W A G A!!!

 

Informujemy, że należy składać wnioski o ZASIŁEK RODZINNY i SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

 trwający się od 01 listopada 2020r.  do 31 października 2021r.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy  2020/2021 są przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2020r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie przy ul. Lipowej 11 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych od dnia 01 lipca 2020r.             

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 sierpnia 2020r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń nastąpi  do dnia 30 listopada 2020r.  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie   od dnia 1 września 2020r. do dnia 31 października 2020r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2020r.    Natomiast osoby , które złożą wniosek od 1 listopada do 31 grudnia   danego roku ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy wypłaty świadczeń

w kasie Urzędu Gminy Jonkowo

przy ul. Klonowej 2

 

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE, ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE

 

-  wypłata świadczeń nastąpi dnia  22-go każdego miesiąca

 

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

- wypłata świadczeń nastąpi dnia  22-go każdego miesiąca

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy termin wypłaty w/w świadczeń przypada w sobotę to świadczenia wypłacane będą  w piątek ,  lecz gdy termin płatności przypada na niedziele  świadczenia wypłacane będą w poniedziałek.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZASADA "ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ" PRZY PRZEKROCZENIU KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Obecnie na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995), przy przekroczeniu kryterium uprawniającego do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, tj. 674,00 zł. oraz 764,00 zł.- w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, obowiązuje tzw. zasada "złotówka za złotówkę.

Jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, przysługującą danej rodzinie lub osobie uczącej się w okresie na jaki ustale jest prawo do tych świadczeń a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

W ustawie o świadczeniach rodzinnych ustalono kwotę minimanlą, poniżej której nie jest możliwe realizowanie zasady "złotówka za złotówkę". Jeżeli wysokośc zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wyliczona w sposób wyżej wymieniony, jest niższa niż 20,00 zł., świadczenia te nie przysługują.

Zasada "złotówka za złotówkę" obowiązuje jedynie przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego!!!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NA DZIECI URODZONE PRZED 01 STYCZNIA 2016 R.

Świadczenie rodzicielskie będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało przez okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia upływu 52 tygodni od dnia porodu lub przysposobienia, bądź objęcia dziecka opieką (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków lub przysposobienia, bądź też objęcia opieką więcej niż jednego dziecka). Ważne jest by osoby te złożyły wniosek o świadczenie rodzicielskie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy czyli do końca marca br.

Licznik odwiedzin: 150523