Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

WYSOKOŚĆ ZAPOMOGI:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • numer konta bankowego wnioskodawcy (26 cyfr) na które ma być przelane świadczenie,
  • zaświadczenie potwierdzające fakt, że matka dziecka w okresie ciąży pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego dziecka),
  • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko z roku poprzedzającego okres zasiłkowy,
  • zaświadczenie/oświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w roku ,
  • przetłumaczone zaświadczenie/oświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w roku poprzedzającego okres zasiłkowy pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • nakaz płatniczy podatku rolnego ,
  • umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych,
  • zmiany dochodowe  należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o pracę, staż, zlecenie, otwarcie działalności gospodarczej, uzyskanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, renty, emerytury, wraz z zaświadczeniem / oświadczeniem o wynagrodzeniu / dochodzie netto za pierwszy pełen m-c pracy,
  • osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu , przedkładają: świadectwo pracy obejmujące  oraz PIT 11, PIT 37 wraz z załącznikami, lub inny dokumen potwierdzający utratę dochodu,

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku z pełną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie.

 

Licznik odwiedzin: 151227