Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie

STYPENDIUM SZKOLNE

Informacja w sprawie terminów składania wniosków na Stypendia Szkolne!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane od 01 września 2021 r. do 15 września 2021 r.

Podstawową przesłanką do otrzymania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna. W roku szkolnym 2021/2022 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkujący na terenie Gminy Jonkowo, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom/słuchaczom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Jonkowo.

Miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł,

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w terminie  do dnia 15 września danego roku szkolnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie, ul. Lipowa 11, w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7:00 – 15:00, w środę od 7:00 – 18:00, piątek od 7:00 – 12:00

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie.
 2. Dołączenie do wniosku zaświadczenia/oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.
 3. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń/oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego.
 4. Zamieszkanie na terenie Gminy Jonkowo.
 5. Realizacja obowiązku szkolnego, nauki lub do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 6. Trudna sytuacja materialna ucznia – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa, niż kwota kryterium dochodowego, tj. 528,00 zł.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany między innymi w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z nagłą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych szczególnych okoliczności.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny