Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie (GOPS) jest jednostką organizacyjną, która zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku realizuje zadania zakresu polityki społecznej na terenie gminy Jonkowo.

Ośrodek został powołany do życia uchwałą Nr XI/30/90 Gminnej Rady Narodowej w Jonkowie z dnia 23 lutego 1990 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku polega w szczególności na:

  • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze
  • pracy socjalnej i interwencji kryzysowej
  • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
  • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
  • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
  • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych
  • opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

 Ważnym elementem działalności GOPS Jonkowo jest prowadzony Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla osób uzależnionych lub doznających przemocy w ramach, którego osoby potrzebujące mogą uzyskać wsparcie terapeutyczne i prawne. Od 2011 roku w strukturach Ośrodka funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy.

 


 

Licznik odwiedzin: 150511