Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

DZIAŁANIA PODEJMOWANE WOBEC DŁUŻNIKA W PRZYPADKU BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI

• W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
• Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
• W przypadku złożenia wniosku bez w/w zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE WOBEC DŁUŻNIKA W PRZYPADKU GDY DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY NIE MOŻE WYWIĄZAĆ SIĘ ZE SWYCH ZOBOWIĄZAŃ Z POWODU BRAKU ZATRUDNIENIA

Czynności podejmowane przez organ właściwy dłużnika:
• zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,
• zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
• w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty
o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:
• składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3),
• kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Licznik odwiedzin: 151333