Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

1. Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie przy ul. Lipowej 11  lub pobrać ze strony internetowej.
 2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w referacie Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy społecznej w Jonkowie przy ul. Lipowej 11.

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Poniedziałek –Czwartwk 7.00 – 15.00

KTO JEST UPRAWNIONY DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
• na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat,
• na dziecko starsze do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej,
• na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na wiek dziecka.
 Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł. Ustalając prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2019 roku.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w rodzinie zastępczej,
• jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
• zawarła związek małżeński.
 Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

JAK JEST WYPŁACANE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

CO POWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ?

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
• odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń,
• odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych,
• nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

WYMAGANE DOKUMENTY

DOKUMENTY DOTYCZĄCE DOCHODU

1. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, zawierające informacje o wysokości przychodu, dochodu, pobranej zaliczki na podatek dochodowy i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 2. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 3. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów
 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 4. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
 w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 5. Zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu netto z pierwszego pełnego miesiąca
 w przypadku uzyskania dochodu.

Dochód uzyskany oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej
 6. Dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie
 o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej).
 Dochód utracony oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

INNE DOKUMENTY

1. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.
 2. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia lub zupełny akt urodzenia osoby uprawnionej.
 4. Dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania – kopia dowodu osobistego, aktualne potwierdzenie zameldowania stałego/czasowego (zaświadczenie takie ważne jest 2 miesiące od daty wydania).
 5. Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia.
 6. Zaświadczenie z urzędu pracy, w przypadku osób bezrobotnych.
 7. Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych na rzecz wierzyciela w 2007 roku.
 8. Decyzja, zaświadczenie o wysokości stypendium szkolnego osoby uprawnionej.
 9. Umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych.
 10. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 11. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.
 12. Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny